Zubar rawicz

Zubné lekárstvo v prostredí ¹tátnej lieèby, pre nemocenské fondy, je presne zdravotnícke zariadenie, ktoré daòové zákony nemajú. Ak v¹ak zubný lekár vykonáva svoju prax, je zodpovedný za na¹e slu¾by, aby uhradil finanèný titul a zaplatil dane za pomoc vo vý¹ke urèenej týmto úradom.

Povinnos» poèíta» s finanèným titulomNane¹»astie to bolo tak, ¾e lekári vykonávajúci súkromnú lekársku prax by sa nezhodovali s názvom, keï je povinnos»ou urobi» ¹evca alebo poèítaèového technika. V podnikateµskej mysli má teda zubná prax tú istú servisnú spoloènos» a mala by by» vypoèítaná na daòovom úrade. Lekári samozrejme platia za nieèo iné, ako napríklad obuvníci. Je v¹ak dôle¾ité, aby si pacienti pamätali, ¾e sú tie¾ povinní tak urobi». Správy z posledných mesiacov v¹ak ukazujú, ¾e odborníci neberú do úvahy to, ako to ide s daòovým úradom, tak¾e stojí za to ís» k zubárovi a po¾iada» o potvrdenie. Povedzme tie¾, ¾e lístok je základom pre prijímanie s»a¾ností na pomoc, rovnako ako v prípade úspechu akejkoµvek inej servisnej spoloènosti.

Èo je bezpeèné pre zubára?Zubár s fi¹kálnou pokladnicou bude ma» na tom nieèo menej ako obchod s potravinami. To bude tlaèi» skôr krátke príjmy, s rovnakými alebo dvoma polo¾kami, a jeden lístok nebude pou¾itý niekoµko stokrát denne, keï v obchode úspech, ale niekoµko alebo tucet krát. Preto by mal zubár investova» v malej mene, maximálne zjednodu¹ené a znaène dobré na pou¾ívanie. Nie je to rozhodne vybra» také zariadenie, ale na¹»astie obchody ponúkajú rôzne modely. Profesionálni predajcovia najèastej¹ie radia pri výbere novitus nano e.

Èasto zabúdame, ¾e súkromná stomatologická ordinácia je obchod, ako je nejaký nový, a ¾e od zubného lekára sa tie¾ vy¾aduje, aby sa rátal s daòovými úradmi. Narkomani preto zvyèajne zatvárajú oèi pred posledným typom nezrovnalosti. Bohu¾iaµ, tam je posledný veµký, zatiaµ èo my by sme nemali trávi». Súkromná lekárska prax je obchod ako v¹etko ostatné, slú¾i len na zarábanie peòazí na lieèenie µudí, zatiaµ èo v klube má súèasný zubný lekár rovnaké daòové pravidlá ako nový be¾ný podnikateµ, ktorý opravuje práèky alebo televízory.