Zavislos relania

Závislos» od pornografie je patologické správanie (na pokraji sexuálneho zneu¾ívania a web-holizmu, ktoré spoèíva v úplnom podriadenosti ka¾dodennej rutiny pri prezeraní pornografického materiálu. Pre narkomanov sa sledovanie pornografického filmu predstavuje ako spôsob, ako získa» sexuálnu spokojnos», a preto preòho klasický pohlavný styk prestáva by» pre neho dobrý. Nezahàòa niè nevhodné, keï sa pornografické video pou¾íva poèas masturbácie alebo ako súèas» predohra, èo zvy¹uje vzru¹enie oboch partnerov. Poruchu sa zaoberáme neskôr, keï sa naplánuje celý rozvrh dòa na mo¾nos» dosiahnutia uspokojenia z chronického pozorovania pornografických materiálov. Osoba trpiaca pornografiou má záujem sledova» pornografiu aj v pracovnom èase alebo v sezóne, ktorá by sa mala venova» zruènostiam alebo iným povinnostiam. Lieèba sa prejavuje ako nevyhnutné terapeutické rie¹enie, keï závislý zaèína cíti», ¾e stráca starostlivos» o poµskú potravu a patologický pohon zaèína diktova» stratégiu ka¾dodenného ¾ivota.

http://sk.healthymode.eu/catch-me-patch-me-najefektivnejsim-prostriedkom-na-znizenie-hmotnosti/

Napriek tomu, ¾e sledovanie pornografie de»mi mô¾e spôsobi» zmätok vo svojej psychike, u dospelých µudí (uvedomujúc si konvenènú povahu diskutovaného materiálu, zvyèajne to nie je také nebezpeèenstvo. Av¹ak za predpokladu, ¾e v tom èase neexistuje ¾iadna rýchla závislos» na pornografii, t. J. Neobmedzená závislos», ktorá uplatòuje kontrolu nad ka¾dým iným prvkom, ¾e je daným jednotlivcom. Je charakterizovaná piatimi stupòami závislosti od pornografie: objavovanie, experimentovanie a vyhµadávanie, neutralizácia, eskalácia a implementácia. Lieèba skupiny závislostí ¾ien sa zaèína a¾ po piatej fáze, kedy (kedysi e¹te vzru¹ujúce pasívne sledovanie pornografického materiálu teraz nepriná¹a ¾iadne uspokojenie. Keï u¾ vyu¾ili v¹etok dostupný erotický potenciál internetu, závislíci zaèínajú hµada» príle¾itosti na starostlivos» o svoje my¹lienky, ktoré mô¾u by» nebezpeèné pre nových µudí. Nane¹»astie je èasto iba skúsenos» s nepríjemnými dôsledkami daného správania, ktoré existujú v støízlivo vyèerpávajúcom závislom pohlavnom styku a hovorí mu o príèine, ktorá je potrebná na to, aby sa sexologu dostala do ochrany.