Zavazok registraenej pokladnice na rok 2012

Mnoho µudí naivne verí, ¾e ¹túdium staèí na to, aby nás zamestnávateµ najal na mieste snov. Niè viac nesprávne! Mnoho ponúk má èasto bolestivú vetu: "Vy¾adujeme dva (tri, ¹tyri ... roky výskumu v rovnakej pozícii." Èo mô¾eme urobi»? Opustite sa a chcete by» aktívni v povolaní, ktoré nám nevyhovuje? Nie nevyhnutne.

Samozrejme, výhodou ná¹ho úètu pre mo¾ného zamestnávateµa bude samotná skutoènos», ¾e vedieme ¹túdie zdravým smerom. Jeden plus, ale veµmi, veµmi málo. Mô¾eme si kúpi» inú, sna¾iac sa o niekoµko mesiacov stá¾e v mene, zaujímajúce pozície v profesionálnom kontexte. Hoci za túto èinnos» nedostaneme príli¹ veµa peòazí a najmä to, ¾e musíme urobi» lásku, ale vstup s niekoµko-mesaènou stá¾ou vyzerá ako ¾ivotopis viac ne¾ len "holé ¹túdie".

Ïal¹ou ponukou zamestnancov, ktorí sa rozhodli na urèitej ceste svojej práce, je mo¾nos» absolvova» rôzne kurzy a ¹kolenia. Samozrejme, chce venova» svoj èas a èasto i finanèné výdavky. V¾dy sa mô¾eme spolieha» na fakt, ¾e dobre zvolené smerovanie a mana¾ment nám poskytne ïal¹í prínos pre ná¹ho budúceho zamestnávateµa. V¹etky tieto formy vzdelávania by mali by» dobre skontrolované z hµadiska organizátora (kto, kde sa vzdelávanie, Rovnako ako dôle¾ité (aké pravidlá sa v priebehu kurzu diskutujú, èi obsahujú zaujímavé otázky v nás, aké metódy komunikácie spoloènos» pou¾íva alebo spoloènos» vykonávajúca vzdelávanie. Jedna forma vzdelávania samozrejme stále nestaèí. Dokonca aj po zaèatí práce snov musíme ma» s posledným, ¾e takmer celý majiteµ chce od jednotlivých hostí tzv. Celo¾ivotné vzdelávanie, alebo sústavné zmeny.

Ak sa chystáte nav¹tevova» telo tých ¹»astných µudí, ktorí vyhrali prácu snov, budete urèite dôkladne nad¹ený a zaujímajúci sa. Budete naplni» na¹e zámery s hlbokým vedomím toho, aké »a¾ké je ma» mo¾nos» sedenia na po¾adovanej pozícii. Potom s absolútnou istotou nebudú ¾iadne kurzy a aran¾ovanie problém pre vás, najmä ak sa namiesto toho, aby ste sami platili za seba, sa budete zúèastòova» ako súèas» va¹ej práce.