Zarobky literarneho prekladateua

Som prekladateµ, pracujem na rôznych úrovniach, prekladám súèasne a venujem sa literárnemu prekladu. Najèastej¹ie je mojou úlohou porozumie» textu, z normy obèianskoprávnych zmlúv alebo iných úradných dokumentov. Dávam prednos» literárnym prekladom, preto¾e mi dávajú silu radosti.

Príprava a koncentráciaKeï prekladám literárny text, v prvom rade sa sna¾ím udr¾a» plnú koncentráciu. Vypnutie telefónu, nemám prehµadáva» webové stránky - najdôle¾itej¹ia vec je text pre mòa. Dôle¾ité je nielen dokonalý preklad, ale aj prezentácia literárnych hodnôt. To je nároèná úloha, ale dáva to veµa spokojnosti. Keï sa uká¾e, ¾e môj preklad literárneho textu získava uznanie, mám veµkú spokojnos» a rados» takmer rovnako dôle¾itú, ako keby som bol autorom tohto textu.V skutoènosti existujú také texty, ktoré mi nedávajú rados», napriek tomu, ¾e sú literárne. Funguje to dvoma spôsobmi: po prvé, nenávidím preklada» harlekýny, preto¾e sa nudím sprisahaním, a literárna cena takéhoto dokumentu je jednoducho ¾iadna. Po druhé, nenávidím populistické a politické texty.

Práca v budove

Samozrejme, napriek mojim predsudkom, ka¾dý preklad textu robím veµmi jednoducho a starám sa o skutoèný záväzok originálu. Niekedy je to »a¾ké, ale nikdy sa nevzdávam a sna¾ím sa dosiahnu» svoj cieµ. Zdá sa, ¾e musím da» èlánok pre ka¾dého v ¹uplíku a vráti» sa k nemu neskôr.V domácom biznise oceòujem to isté, ¾e mô¾em pracova» pri pobyte doma. Ka¾dý preklad textu mo¾no vykona» na diaµku a moderná technológia mi poskytuje v¹etky potrebné nástroje. Mám v¹etky mo¾né slovníky a internet vám umo¾òuje overi» mno¾stvo informácií. Keï v¹ak fungujú v priestoroch, mali by sme uva¾ova» o sebadisciplíne, preto¾e pozícia v budove sa stáva lenivým. Musíte uvali» urèitú prísnos», ako aj úzke opatrenia, ktoré budú slú¾i» tak, ako by mali. Ka¾dý preklad dokumentu je tie¾ dôle¾itý pre ka¾dého, musíte ís» správne, akoby sme práve zaèali pracova».zdroj: