Zariadenia a dlhodoby majetok 2014

V ka¾dej ¹pecializovanej miestnosti je potrebné vybavenie. Ak máme za úlohu vybavi» ich potrebnými prvkami, zatiaµ èo my nie sme lekári v konkrétnej veci, mô¾e to pre nás vytvori» veµa »a¾kostí. Stojí za to postara» sa o jeho dokonalej¹iu triedu, ktorá prinesie omnoho lep¹ie výsledky. Na zaèiatku potrebujeme urèi», aké mno¾stvo a aké vybavenie budeme potrebova». Dobrým plánom bude kontaktova» µudí v tejto veci, ktorí tam budú a vytvoria nejaké skúsenosti. Nestaèí si kupova» zbytoèné alebo zlé vybavenie.

Vezmite ako dôkaz laboratória. Jeho interiér urèite bude ¾i» celkom druhý v súvislosti s prácou, ktorá sa v òom bude hra». Laboratórne mikroskopy, platne, horáky alebo skúmavky na vzorky, najmä základ, ale budúci µudia mô¾u chcie» oveµa viac. Budete ich musie» kontaktova» aj s cieµom urèi» ich potreby. Samozrejme, ¾e nás obklopuje a rozpoèet. Nemô¾eme im da» v¹etko, èo potrebujú. Musíme hµada» kompromis. Pamätajte v¹ak, ¾e by sme mali v¾dy zvoli» kvalitu. Èo sa s nami stane s mikroskopom, ktorý bude vykonáva» na¹e èinnosti len v malej miere? Je potrebné starostlivo preskúma» trh, po¾iada» o názory ¹pecialistov a rozhodnú» sa.

Zdanlivo jednoduchá izba sa stáva kanceláriou. Mnoho µudí plánuje vlo¾i» len akýkoµvek stôl, poèítaè a skrinku. Skúsenosti v¹ak hovoria nieèo iné. Poïme si vybra» poèítaè ako dôkaz. Bude chcie» zo svojej pozície dodatoène riadi» jej oèakávania. Nie je tam ¾iadny konkrétny poèítaè pre niekoµko tisíc zlotých pre niekoho, kto len edituje texty. Funkcia a umiestnenie stola a zapamätanie si významu. Bolo vedecky dokázané, ¾e niektoré veci vedú ku koncentrácii a druhé je práve naopak. ®e je lep¹ie zvoli» si men¹í stôl, kde je jednoduch¹ie udr¾iava» poriadok? Dôle¾ité sú aj ozdoby na hraniciach alebo výber zdroja svetla.

Pri pohµade na ka¾dú z uvedených rád vidíme, ¾e vybavenie takýchto ¹pecializovaných pracovísk ako laboratórií alebo zdanlivo obyèajných kancelárií nie je µahká úloha. Mali by sme dobre rozpozna» potreby na¹ich pou¾ívateµov a vybavenie, ktoré hrajú. V dôsledku toho, kto vie, mo¾no v rovnakom byte, niekto objaví rie¹enie stra¹nej chyby tie¾ nemô¾e by» naru¹ený laboratórny mikroskop v modernom dni!