Vypuknutia prachu z muky

Smernica 94/9 / ES (ATEX je normatívny dokument, ktorý sa získa aj pre zariadenia, ako aj pre systémy ochrany. Príslu¹né zariadenia sú urèené pre rozhodujúcu váhu pre ich pou¾itie v oblastiach vystavených explózii metánu alebo uhoµného prachu. Súèasné informácie sú dokumentom Európskeho parlamentu a Narady z 23. marca 1994.

V miestnom právnom systéme bol zriadený na platforme nariadenia ministra hospodárstva z 22.12.2005. OJ È. 263, polo¾ka 2203 Hlavným zámerom tohto pravidla je predov¹etkým aproximácia právnych predpisov èlenských ¹tátov, ktoré sa týkajú nástrojov a ochranných systémov urèených na spotrebu pri explózii metánu a uhlia. Smernica sa v¹ak vz»ahuje na zariadenia a ochranné systémy uvedené do prevádzky v potenciálne výbu¹ných vzdialenostiach. Zároveò treba poznamena», ¾e princíp diskutovaný súèasne platí pre bezpeènostné, riadiace a regulaèné zariadenia. Tieto riady sú dodávané na tento úèel mimo uvedených zón, ale ovplyvòujú bezpeènú prevádzku nástrojov a ochranných ¹týlov, ktoré sú dané na zem v potenciálne výbu¹ných vzdialenostiach.Existujú výnimky zo smernice ATEX. Predmetná plodina sa okrem iného nevz»ahuje na lekárske výrobky, ktoré sa pou¾ívajú v lekárskej komunite. Nevz»ahuje sa ani na zariadenia pou¾ívané na domáce pou¾itie, osobné ochranné prostriedky, lode, dopravné zariadenia.Tento právny akt Európskej únie má osobitné po¾iadavky, ktoré sú stanovené v osobitných normách. Okrem toho klasifikuje výbu¹né guµôèky, ktoré sú po¾adované v prílohe è. Tie¾ k vôli 1999/92 / EC ATEX137 zo 16/12/1999 "O minimálnych po¾iadavkách na zvý¹enie bezpeènosti a ochrany zdravia pracovníkov potenciálne vystavených pri práci vo veµkostiach s výbu¹ným obsahom".Dánsko a ochranné systémy mô¾u by» problémom iných smerníc, ktoré sa týkajú iných aspektov a ktoré tie¾ ustanovujú pripojenie oznaèenia CE. Toto oznaèenie by malo by» viditeµné, èitateµné a spoµahlivé.Súèasná smernica bude nahradená novými informáciami ATEX 2014/34 / EÚ. K tomu dôjde 20. apríla 2016.