Vianoeny stromeek z 90 rokov

Hlavnou vianoènou výzdobou je vianoèný stromèek, ktorý nedáva rovnaké pochybnosti. V¹etci, èi u¾ pred Vianocami alebo na ©tedrý deò, ozdobíme vianoèný stromèek s farebnými dekoráciami, svetlami a re»azami, len zriedka visíme na òom aj ïal¹ie druhy sladkostí, ktoré si neskôr najmlad¹í myslia s my¹lienkou. Premý¹µali ste niekedy nad tým, aká je história vianoèného stromu a preèo je to oèividne povinné vo vianoènej tradícii?

Existuje mnoho teórií, ktoré sa dejú o tom, odkiaµ pochádza tradícia vianoèného stromu. Odpovedám okrem iného na to, ¾e zdobenie stromu je minulos»ou po slávení dòa màtvych v Ríme, druhá je symbolikou rajského dreva v Edene. Martin Luther bol v¹ak niekoµkokrát bli¾¹ie k nám a bol veµkým zástancom zdobenia vianoèného stromèeka pred vianoèným stromèekom, keï sa dostal k teórii, ¾e zdobenie stromu papierovými dekoráciami a jablkami symbolizuje spojenie èloveka s Bohom. Tento zvyk sa µahko roz¹iruje do celého sveta. Dá sa poveda», ¾e teraz, dokonca ani v Poµsku, ale aj v zahranièí Európy a Ameriky, je vianoèný stromèek obleèený nesmierne vïaka nemeckej iniciatíve.

V súèasnosti sa u¾ odklonila od tradièného zdobenia vianoèného stromu v papierových a jablkových segmentoch, obliekala vianoèné stromèeky farebnými cetkami, re»azami a svetlami. Mimochodom, len za posledných 30 rokov mo¾no vidie» veµkú novinku v popularite vianoèného stromu. Tak, v minulosti veµmi èasto sa vyskytujúcou udalos»ou bolo zdobenie stromu prútenými dekoráciami, re»az bola èasto ruène vyrobená obruèami spojenými so zaujímavým papierom, zatiaµ èo osvetlenie bolo zapálené svieèkami ¹peciálnymi príchytkami (preto¾e je µahké uhádnu», v tom èase to nebolo »a¾ké. fire. Potom boli prútené ozdoby najprv nahradené cetky, ktoré imitovali vzhµad zvierat alebo hraèiek, a navy¹e tam boli takzvané anjelské vlasy, t.j. visiace strieborné alebo zlaté tenké struny a kúsky vaty, ktoré boli merané tak, aby boli integrované so snehom. Teraz, ako viete, rôznorodos» stavov a farieb vianoèných ozdôb je »a¾ké urèi» a dominujú najmä odtiene zlata, èervenej a zelenej farby, ktoré sú identifikované s dovolenkami.

VarikosetteVarikosette - Cesta k dokonalým krásnym a zdravým nohám!

Po celé roky, histórie vianoèný stromèek, rovnako keï mu¾i, za¾il nové trendy v priemysle, ktorý ho prijíma. Napokon by sa nezlep¹ilo, keby Lutherove ¹aty boli na vianoènom strome dôle¾ité, táto tradícia sa rýchlo zapustila do vianoènej kultúry a dúfajme, ¾e to èoskoro neprejde.