Tlmoenicky kurz

Tlmoèenie je preklad, ktorý uµahèuje komunikáciu medzi dvoma úèastníkmi, ktorí v tomto jazyku nekomunikujú. Tlmoèenie sa vykonáva pravidelne, èo dokazuje, ¾e uèenie nie je èas kontrolova» slová v slovníku alebo sa pýta» na zmysluplnos» vyhlásenia. Je nevyhnutné ukáza» veµkú koncentráciu a reflexy, tak¾e preklad je vá¾ny, navy¹e nestráca zmysel, ktorý chce sprostredkovateµ vyjadri».

Najzaujímavej¹ie je preklad konferencie, ktorý sa týka verejných prejavov. Èasto sú oficiálne stretnutia definované súèasne pre niekoµko jazykov - v závislosti od toho, v akom jazyku hovoria reèníci a poslucháèi, alebo v ktorých krajinách je vysielanie na¾ivo.

http://sk.healthymode.eu/dr-farin-man-ucinne-chudnutie-pilulky/

Interpretácia Svätý lí¹i» pre simultánne tlmoèenie - to je, ktorá je vytvorená v pravidelných intervaloch, po sebe idúce preklade - predlo¾il preklad poèítajú do reproduktora nad stanoviská a pozrie» sa na to, slu¾ba ¹peciálne písmo, ¹epkal preklade - ak sú prejavy uèil vyhlásenie za rovnaké µudia sediaci vedµa nej. Sú tu aj súdne prejavy. Poèas ich posolstvo je vyuèovaný pravidelne v súdnej sieni, a tak to znamená, ¾e je potrebné uvies» miestoprísa¾né prekladateµa. Èasto prekladateµ pomáha vybranej osobe poèas zahraniènej cesty, kde sa konajú obchodné / rokovacie stretnutia a preklad je u¾itoèný.

Väè¹ina tlmoèníkov je èlenom zdru¾ení, ktoré nielen zvy¹ujú prestí¾, ale ponúkajú aj vzdelávacie materiály alebo oznaèujú vedy, v ktorých mô¾ete zlep¹i» svoju kvalifikáciu. Oficiálne komisie, Organizácia Spojených národov, Súdny dvor, Parlament a Európska komisia im radi pomô¾u. Sú si istí, ¾e µudia, ktorí poskytujú preklady, zaruèujú vysokú úroveò prekladu a okrem toho presnos».