Tlmoeenie z anglietiny

Preklad danej vety z jedného jazyka do druhého nie je len písomný. Existuje ponuka na trhu pre µudí, ktorí sa ¹pecializujú na budovanie tlmoèenia v súèasnom po sebe nasledujúcom a simultánnom tlmoèení. Patria medzi najnároènej¹ie typy prekladov, aby ich vytvorili, prekladateµ musí ma» nielen vedomosti, ale aj silu na stres, schopnos» výmeny, a dokonca aj to mno¾stvo kreativity.

Konzekutívne vs simultánneAko sme u¾ uviedli, rozli¹ujeme ústne interpretácie, ako sú konzekutívne a simultánne tlmoèenie. Prvý z nich sa zapoèítava na posledný, ¾e prekladateµ presúva preklad výrokov poèas prestávok, ktoré hovorí osoba v priebehu ná¹ho prejavu. Takýto prekladaè funguje dobre, ak je skupina klientov krehká. Potom mô¾u ¾i» celý typ tlaèových konferencií alebo obchodných stretnutí. Simultánne interpretácie, známe aj ako simultánne interpretácie, sa vykonávajú v zvukotesných kabínach. Prekladateµ v asistentovi druhého prekladateµa prekladá text, ktorý poèuje v slúchadlách. Ka¾dý prekladateµ vykoná takýto preklad 20 minút a potom pokraèuje vo výmene. Preklad významnej osoby je poèu» v slúchadlách, ktoré majú µudí v konkrétnej udalosti. V skupine prípadov simultánni tlmoèníci prekladajú z pasívneho (uèeného do aktívneho (rodného jazyka.

https://neoproduct.eu/sk/revitalum-mind-plus-efektivne-riesenie-problemov-s-koncentraciou-a-pamatou/Revitalum Mind Plus Efektívne riešenie problémov s koncentráciou a pamäťou

Dokonalý prekladateµ?Tlmoèník, ktorý po¾aduje simultánne tlmoèenie, si vy¾aduje vysokú odolnos» voèi stresu, reflexom a dobrým slovom. Tu sú niektoré z najdôle¾itej¹ích typov prekladov, ktoré je mo¾né vykona» - µudia na súèasnej vety zvyèajne prejdú pomerne intenzívnym kurzom, ktorý trvá rok alebo dva, a opotrebovávajú skú¹ku potvrdzujúcu vysokú kvalifikáciu tlmoèníka.