Subiekt gt a fiskalna tlaeiareo

Aká je celá miska na urèenie finanènej tlaèiarne a aký je ¾ivot tejto in¹titúcie? Pokúsme sa o to rozmyslie» a trochu porozumie» tejto téme.

V¹eobecne povedané, fiskálna tlaèiareò je predov¹etkým pokrm, ktorý zaznamenáva príjmy, ktoré vyplývajú z maloobchodného predaja. Táto registrácia skutoène konèí na úèely daòového urovnania. Ide o tzv daò z príjmu aj DPH. Aby bola fi¹kálna tlaèiareò zahrnutá do tímu za týmto úèelom - av plnom radosti s listom zákona - musí by» absolútne homologovaná.

Na rozdiel od fi¹kálnej meny fiskálna tlaèiareò nemô¾e fungova» úplne sama. Musí by» pripojený k poèítaèu. Prevádzka tejto organizácie je registrácia a tie¾ výpis z úètenky. Tu je tie¾ potrebné uvies», ¾e fiskálna tlaèiareò je súèas»ou takzvaných poèítaèových predajných systémov. Napríklad tu mô¾eme uvies» POS registraèné pokladne. Malo by tie¾ ma» skutoènos», ¾e pri registrácii úètenky na fiskálnej tlaèiarni mô¾eme pou¾i» akýkoµvek poèítaèový program, ktorý doká¾e zruène ovláda» tlaèiareò pomocou rozhrania RS-232 alebo USB. Je tie¾ dôle¾ité, aby programy s fi¹kálnymi tlaèiaròami nemuseli by» homologované. Medzitým existuje komunikaèný protokol na otvorenom mieste. Jeho popularita je vidie» na internetových stránkach výrobcov tlaèiarní.

Snail FarmSnail Farm Perfektné riešenie pre večnú kožu

Pripomeòme si, ¾e ka¾dý predávajúci - ktorého zisky boli ideálnej¹ie ako limitná hodnota definovaná dôkladne významným ministerstvom financií - je povinný dobre zaznamena» maloobchodný predaj a zabezpeèi», aby to bolo a¾ na poslednú fi¹kálnu sumu alebo fiskálnu tlaèiareò.

Fiskálna tlaèiareò nepochybne vytlaèí pre zákazníkov konkrétne finanèné príjmy. To nie je v¹etko. Preto¾e na ovládacom kotúèi sú to aj výtlaèky (tj príjmy. Tvoria údaje pre archiváciu. Samozrejme, tlaèené daòové potvrdenie by malo by» - aj potom okam¾ite po predaji - odovzdané zákazníkovi. Pri zmene by kópie napísané na ovládacích kotúèoch mali vychádza» z jedného dodávateµa. Ide o obdobie presne pä» rokov. Zároveò stojí za to ma» na pamäti fakt, ¾e v posledných niekoµkých rokoch sa oèakáva ukladanie kópie vytlaèených dokumentov do elektronických osôb. Bezprostredne po uskutoènení ka¾dého predajného dòa je pou¾ívateµ povinný vykona» tzv denná správa - fi¹kálna.