Simultanne tlmoeenie bez stanku

Práca súèasného tlmoèníka je veµmi »a¾ká a nesúvisí s jazykovými zruènos»ami. Je nevyhnutné, aby bol kandidát na súèasnú pozíciu vo veµkej miere komunikatívny, zatiaµ èo nie je len o predispozícii ukáza» vo va¹om vlastnom jazyku.

Tlmoèník by mal ma» dobré zmierovacie schopnosti. Áno, nie je advokátom, jeho funkcia je iba alebo a¾ na zdieµanie informácií z jednej strany na druhú. Tieto informácie by nemali by» v ¾iadnom prípade predmetom, nemali by predstavova» zmenu. Hoci v sezóne, v ktorej sa udr¾iava ¾ivá diskusia, nemô¾e by» úloha prekladateµa ako ¾eny tónujúca vyhlásenie niektorých µudí nadhodnotená. Tlmoèník musí èasto kona» priamym rozhodnutím, èi vysvetlí presne to, èo pou¾ívateµ hovorí, alebo sa nechá zmierni» vyhlásenia.

Súèasný tlmoèník by preto mal by» extrémne µahký a regeneraèný s prítomnos»ou iných, èlovek. Za ¾iadnych okolností by to nemalo by» ru¹ivým a emocionálnym pohybom. A to by malo fungova» bez výhrad a je µahké prijíma» rozhodnutia.

Jeho jazyková úèinnos» má samozrejme aj veµký - ak nie najväè¹í - význam. Tlmoèník je najzáva¾nej¹ou èinnos»ou akýchkoµvek iných prekladateµov, preto¾e zvyèajne nie je èas na posledné, aby skontroloval akékoµvek slovo alebo frázu, napríklad frázu v slovníku. Pripomenutie opakovania sa pou¾íva ako neprofesionálne a v prípade diskusií alebo rokovaní na významnej úrovni mô¾e významne ovplyvni» situáciu v dohode. Navy¹e plynulý preklad ¹etrí èas a toto - ako viete - v obchode je obzvlá¹» dôle¾ité.

Ak sa zamý¹µame nad cestou ako tlmoèníkom, mali by sme sa zamyslie» nad tým, èi ¾ijeme v byte, aby sme udr¾ali stres súvisiaci s poslednou èinnos»ou a zodpovednos»ou za to. Je to práca, ktorá v¾dy umo¾òuje µuïom po¾iada» o iné veci, pohybova» sa po celom svete a neustále sa rozvíja» osobne. Výsledkom je, ¾e prekladateµ sa musí neustále uèi» z problému svojich prekladov - a práve v ten deò mô¾e pracova» pre spisovateµov a zúèastni» sa technického a lekárskeho sympózia na ïal¹í deò. V¹etko to závisí len od jeho vedomostí a umenia rýchleho získavania zdrojov slov.

Najviac schopní simultánni prekladatelia doká¾u zarobi» skutoène obrovské sumy - èo by malo by» mimoriadnou odmenou za veµkú prácu.