Pracovne miesto a obchodne delegacie

Nápoje z najdôle¾itej¹ích aspektov bezpeènosti v priemysle sú zárukou µudského ¾ivota.Je to dané tým, ¾e ide o be¾né chyby, ktoré vedú k najvá¾nej¹iemu poètu udalostí aj doma - ako v umení. Tak¾e v¹etka na¹a moc - zdanlivo triviálna a slabá - chyby nás nútia ublí¾i».

Je mo¾né vyhnú» sa týmto udalostiam?Samozrejme, pod podmienkou dôkladnej prípravy na pracovisku, a to aj v prípade mnohých prekvapivých okolností. Tak¾e keï máte v dennej lekárni, musíte nájs» náplas» a elastický obväz, skutoène v pracovnom prostredí & nbsp; musíme ma» prístup k najdôle¾itej¹ím zdrojom pomoci.Nápoje z takýchto pravdepodobne hasiacich prístrojov alebo protipo¾iarnych prikrývok - prvá skupina po¾iarov, ktorá spôsobuje nezvratné ¹kody a priamu hrozbu pre zdravie alebo zdravie. Ak existujú výbu¹né zóny alebo zvý¹ené riziko po¾iaru v oblasti práce - po¾iadajte o posledné stanovisko, aby v¾dy existoval hasiaci prístroj vhodnej veµkosti a metódy, aby sa predi¹lo nebezpeèenstvu.

Je prirodzené, ¾e sa niektoré situácie nebudú vyhýba» a spozna» sa - èo by sme mali robi» v takejto veci?Väè¹ina návrhov a nariadení predpokladá evakuáciu µudí - a èastej¹ie, ¾e sú dobré, a volanie príslu¹ných ¹tátnych orgánov, ako sú hasièi, polícia, ambulancia alebo ¹pecializované jednotky - plynová alebo energetická ambulancia. Vzhµadom na zákon, ka¾dý je dôle¾itou hodnotou a ¾iadna suma peòazí alebo materiálna cena nestojí za to, aby stratila ¾ivot alebo vá¾nu ujmu. Tak¾e sa sna¾te vyhnú» riziku alebo odporuèi» ho do svojej prirodzenej ruky - nevystavujte sa sebe!