Pracova einsky prekladateu

Veµmi èasto sa zhor¹uje skutoènos», ¾e hµadáme obchodné predmety alebo dokonca nové s ¾enami, ktoré nevedia svoj ¹týl. Èo je hor¹ie, nepoznáme ich jazyk a nepamätáme si e¹te jednu spoloènú vec za slu¾bu, ktorú dokázali komunikova». A potom jediným praktickým rie¹ením je zamestna» tlmoèníka.

Bude v¹etko uèenie fungova»?Samozrejme, ¾e nie. Ak nám odhalí, ¾e v¹etky ¹koly sú v byte, aby sme sa s nami stretli, aby sme vyhoveli na¹im vlastným potrebám, sme omylom. V práci je mo¾né interpretova» a písa» prekladateµov. A toto usporiadanie sa nevz»ahuje na skutoènos», ¾e sa nezaoberajú daným typom prekladu. Je tie¾ dôle¾ité ma» dobré predpoklady. Ak chcete by» tlmoèníkom, musíte sa rozli¹ova» medzi mnohými funkciami, ktoré prekladateµ nemusí ma». Tak¾e existujú: silu na stres, dokonalú dikciu, dobrú krátkodobú pamä». Bez týchto vlastností je ¹peciálna interpretácia nesprávna. Prekladateµ musí by» schopný to urobi».

Prelo¾te na cestáchAk vieme, ¾e prekladateµ je pre nás povinný, ¾e budeme môc» s nami riadi» a pracova» v nových podmienkach, a to nielen v konferenèných miestnostiach, ale napríklad v re¹taurácii poèas obeda alebo obchodnej veèere, musíme stava» na konzekutívnom tlmoèení , Rôzne druhy tlmoèenia vy¾adujú ¹peciálne vybavenie, tak¾e vypadne. Medzitým konzekutívne interpretácie nepotrebujú niè iné ako umenie a prítomnos» prekladateµa. Takéto odhodlanie je presvedèené, aby vykonávali jednoduché podnikanie v¹ade, buï v aute, alebo vo vlaku poèas slu¾obnej cesty. Je to mimoriadne mobilné, èo z neho robí originálnu odpoveï na problémy typov neustále v kroku, stále nieèo napráva».

Prekladateµ, ktorý riadi ná¹ho klienta, si tie¾ pamätá na svoj vlastný pekný vzhµad. Je to v¹ak vitrína ná¹ho èloveka a nemô¾e negatívne ovplyvni» jeho obraz. Nielen¾e to dokonalo vysvetµuje, ale dokonca sa dokonale prezentuje.