Povolenie na prepravu 9 osob

Od roku 2011 musí ma» ka¾dý taxikár, ktorý ponúka dopravné slu¾by pre ¾eny, daòovú registraènú pokladnicu v aute. Dôkazom je oslobodenie tých dopravcov, ktorí prevádzkujú jednoduché slu¾by práve pri výmenách so zahraniènými obchodnými subjektmi.

https://halu-p.eu/sk/HalluPro - Efektívne rie¹enie pre deformovaný ¹pièku!

Prenosné daòové registraèné pokladne pre taxikárov vyniknú svojimi rozmermi. Zvyèajne existujú kµuèky, ktoré umo¾òujú ich upevnenie vo vozidle a sú dodávané nielen z batérií vlo¾ených do vrecka, ale iba z autobatérie, tak¾e sa poèas celej zmeny nevybíjajú. Prístroj je zvyèajne displej, ktorý umo¾òuje dr¾a» sa z neho v stojacej a horizontálnej situácii, zatiaµ èo je necitlivý na meniace sa poveternostné podmienky. Pamätajte si, ¾e oznaèenie taxametra a pokladne by malo by» jednoznaèné, aby sa mohlo èíta» poèas jazdy taxíkom a cestujúcim.Medzi ïal¹ie funkcie, ktoré výrazne uµahèujú prácu ka¾dého dopravcu, je mo¾nos» pripojenia pokladnice priamo k taxametru, vïaka èomu mô¾e by» automaticky vytiahnutý doklad, mo¾nos» poskytnú» zµavy alebo zru¹i» úspech, keï zákazník odstúpi z kurzu. Pokladòa pre taxikára bola navrhnutá hlavne starostlivo o vlastnosti tohto povolania. Príjem vytlaèený z nej zaberá niekoµko zaujímavých polo¾iek, ako je èas cesty, prejdená vzdialenos», èíslo taxi alebo poèet hláv pou¾ívaných v niektorých tarifách. Riadiaca taxikár mô¾e na dokladoch získa» aj údaje o poskytnutých dodatoèných slu¾bách, tj pri príprave bato¾iny, preprave zvierat atï.Je známe, ¾e v¹etky pokladnice pou¾ívajú ¹tandardné funkcie - tlaè dennej a mesaènej správy, stav pokladnice, fakturáciu a dodatoèné tlaèenie správy o nastavení taxametra.Fi¹kálne pravdepodobne ¾i» spoj s taxametra a musí by» jeden celok, po tom v¹etkom, v podnikaní, tento prístup èasto nefunguje, preto¾e charakteristicky pôsobí súèasnú fázu ovládacím menu a nutnosti vykonáva» èastú výmenu papierových rolí. Stále je mo¾né ho pripoji» k poèítaèu v práci na projekte alebo pripravi» príslu¹nú aktualizáciu softvéru.Pokladnica mô¾e by» umiestnená v tichom a silnom smere v aute, vïaka ktorému mô¾e spolupracova» s mnohými taxametrami, tak¾e je mo¾né ju pou¾i» nielen v aute, je tie¾ dôle¾ité, aby ste ju odniesli do kancelárie alebo budovy a pripravili tam správy. To tie¾ zaruèuje proti kráde¾i pokladnice poèas dlhých zastávok.