Pokladniene ceny

Nová pokladnica je potrebná pre osoby, ktoré vykonávajú individuálnu podnikateµskú èinnos» a ich príjem prevy¹uje hodnoty uvedené ministerstvom financií.

Poèas dòa by mal by» ka¾dý produkt zakúpený zákazníkom vystavený potvrdením, ktoré potom tvorí základ pre s»a¾nos» pre u¾ívateµa a pre dámu, ktorá vykonáva finanènú èinnos», je základom pre podanie daòového titulu.

Na jej prípravu je potrebné vytlaèi» denné fi¹kálne denné výkazy a mesaèné fi¹kálne správy. Fiskálna správa (tj denná alebo mesaèná je text, ktorý je daný fi¹kálnou pokladòou, èo spôsobuje také mo¾nosti ako nákupné a daòové sadzby v danom èase (deò alebo celý mesiac so stanovenými daòovými sadzbami a predajmi vylúèenými z dane. Úèelom takého opisu je ukáza» denný alebo mesaèný hrubý príjem s uvedením rôznych sadzieb DPH.

Kedy tlaèi» výkazy pokladnice?

Ako bolo uvedené vy¹¹ie, existujú dva typy fi¹kálnych správ: denne a mesaène. Keï¾e jediné názvy uvádzajú, ¾e správy z pokladne sa odzrkadµujú denne a raz mesaène, s úèinnos»ou.

Zdá sa, ¾e denná fi¹kálna správa skonèí na konci predaja dòa, a to do 24:00. Tie¾ je mo¾né ju vytlaèi» neskôr, ale pred prvým predajom nasledujúci deò. Musíte v¹ak pamäta» na to, ¾e po polnoci bude vytlaèený ïal¹í dátum. Denná fi¹kálna správa nám uká¾e sumu, za ktorú boli predané úèinky tohto známeho dòa kon¹tantné.

Daòový úrad tie¾ vy¾aduje mesaèné fi¹kálne správy. Mesaèné fi¹kálne správy musia by» napísané na májový výsledok do polnoci pred prvou transakciou v nasledujúci deò, ktorý zavádza posledný mesiac. Mesaèná správa je doklad vydaný na sumu, ktorá pokrýva v¹etky predtým vytlaèené denné správy. Takáto správa nám ukazuje súhrn úèinkov v danom mesiaci. Mesaèná správa sa skladá iba z mája.

Ak je denná alebo mesaèná správa pripravená po polnoci, pred prvým predajom a v správe bude e¹te ïal¹í okamih, nie je niè nervózny, preto¾e nie je potrebné vysvetµova» aktuálnu vec.