Poeitaeovy program na podporu prace zdravotnych a bezpeenostnych slu ieb

Softvér spoloènosti Enova prichádza do triedy ERP (Enterprise Resource Planning, tj programov podporujúcich správu znaèkových zdrojov a podnikov. Jej producentom je Soneta Sp. z o.o. Táto aplikácia bola vytvorená v modulárnej ¹kole. V¹etci trpia novou oblas»ou operácií spoloènosti (fakturácia, zúètovanie miezd, riadenie µudských zdrojov, úètovníctvo, predaj, sklad, zber dlhov atï.. Softvér je mo¾né zakúpi» od autorizovaného partnera enova kraków.

Program Enova je veµmi jednoduchý. Pracuje dobre s profesionálnym softvérom a originálnymi operaènými systémami. Dany je urèená pre malé a malé firmy, ktoré chodia v iných odvetviach. Jeho fungovanie je veµmi jednoduché vïaka jasnému grafickému rozhraniu. Dodatoèný a rozsiahly výcvik spomedzi jeho slu¾ieb nie je potrebný.Enova softvér vám dáva ¹ancu praktikova» v pohodlí. je pekné a trvalé rie¹enie. V prípade akýchkoµvek problémov s jej slu¾bou si mô¾ete dohodnú» stretnutie s výrobcom alebo splnomocneným zástupcom, ktorý vám odpovie na v¹etky va¹e otázky. Okrem toho licenèná zmluva poskytuje klientovi prístup k "horúcej telefónnej linke" s lekármi (5 dní v tý¾dni.Program Enova hrá od roku 2002 na svojom trhu a v súèasnom období získal dôveru pribli¾ne 6 500 pracovných miest a podnikov. Okrem iného získal ocenenie Innovation of the Year 2011 a Grand Prix CRM 2007.Táto metóda sa v priebehu èasu mení na potreby danej spoloènosti. Jeho roz¹irovanie nevy¾aduje zmeny, známu migráciu alebo zmenu základne. Vzhµadom k tomu, Enova obchody ¹pecifikované v celom období, ¾e je podnik. Iba jednotlivé prvky programu podliehajú výmene.Soneta tie¾ vytvorila ¹peciálnu verziu softvéru pre daòové poradenstvo a úètovníctvo. Vïaka tomu je mo¾né obsluhova» pou¾ívateµov v rámci úètov na základe pau¹álnych súm a obchodných kníh.