Modelovanie rozpustenych vlasov

Môj bratranec obzvlá¹» miluje hranie s vlasmi, mô¾ete ho stále »aha», hrebeò a vymyslie». To je tie¾ naozaj vstrebáva, ¾e chcú, aby to vyzeralo perfektne je mo¾né zlep¹i» jeden vrkoè pä»krát, zároveò obliekanie vlasov luky na ne, alebo upevnenie s prackami. Najviac si ¾elá ¹kolské predstavenia a ich vybavenie. Jej jediné stvorenie kráµovnej Scurvy existovalo dodatoène originálne a musela ma» perfektný úèes a ¹aty. V skorých ranných hodinách jej matka vyplazila mnoho pletenín so stuhami k nim. Neskôr tento ¹armantný jedenás»roèný povedal nie, nie, ani raz. Tak sa pozerám do kuèeravých vlasov ... a zaèalo to. Polhodina pretaktovania a ich výkon. Vyzerala aristokraticky ako jediná princezná. A¾ vtedy sa preto dopú¹»a s princeznami a rýchlo zmenil názor. Neznamená to, ¾e uplynuli viac ako dve hodiny od zaèiatku výroby a¾ po podívanú. Zrazu ... úplne zmenila svoju myseµ, a vo svojom prejave niekoµko vecí i¹lo tak "nieeee, nemám rád to, preto¾e si nepamätám aristokratov, èo veµa jej otrokyne". Spýtala sa sama na nový úèes, usporiadala si vlasy v perspektíve naplnenej koky. Preto¾e práve tak, ako predtým, sme teraz udalos»ou v kombinácii jej vlasov, tak¾e v¹etko ¹lo veµmi hladko. Jej matka z mojej strany v¹ak bola pripravená za dvadsa» sekúnd.