Limit pokladnice

Obstarávanie v¹etkých zmlúv o finanènej sume existuje v poµskej - nielen poµskej - zákonnej povinnosti. Ka¾dá, aj najmen¹ia transakcia, musí by» zakúpená do fi¹kálnej pokladnice, preto¾e z nej vy¾aduje zaplatenie DPH.

Keï si kúpime pokladòu pre vá¹ obchod, tento nákup závisí od ¹peciálnej slu¾by, ktorá vytvára cieµ by» vecami na¹ej pokladnice. Pokladne v Krakove sú miestom, kde si mô¾ete kúpi» akékoµvek fi¹kálne zariadenie, ktoré je najvhodnej¹ie pre konkrétny priemysel. & nbsp; Sú to zamestnanci takýchto obchodov a slu¾ba má právo na poslednú zmenu sumy DPH naprogramovanej vo vý¹ke, do ktorej budú príslu¹né ustanovenia zahrnuté, podµa ktorých sa vý¹ka dane zmení. V¹etky opravy v krajine pokladnice mô¾u vykonáva» len autorizované servisy.

Pokladnica je len obyèajné zariadenie, ktoré mô¾e by» po¹kodené, a preto ka¾dý, kto vykonáva obchodné alebo servisné èinnosti a obchoduje s hotovos»ou, musí by» schopný vysporiada» sa so zlou hotovos»ou. Po¹kodená pokladnica musí by», samozrejme, opravená tak µahko, bez pocitu po¹kodenia a ako táto ¹koda ovplyvòuje existenciu obchodu. Pravdepodobne ¾ijú, napríklad tak, ¾e tlaèiareò je zlá, èo znamená, ¾e na úète sa premieta len text. Neúplný príjem v¹ak urèite rýchlo existuje dôvod, preèo daòový úrad vydal mandát pre spoloènos», ktorá ho vydala!

Akonáhle zistíme ¹kodu na pokladnici, nemali by sme ju sami opravova». Po¹kodené peniaze by mali by» doèasne vylúèené z knihy obchodu a prevzaté z novej aktívnej registraènej pokladnice, zatiaµ èo v jej neprítomnosti - zatvorte obchod, a¾ kým sa prístroj neopraví. Vzhµadom na to, ¾e zlyhanie registraènej pokladnice mô¾e brzdi» prácu celého skladu, slu¾by pokladnice fungujú veµmi µahko a sna¾ia sa odstraòova» chyby pravidelne, tzn. V èo najkrat¹om èase. A po zistení akejkoµvek chyby v ¾ivotnosti registraènej pokladne ju nesmieme pou¾i» na jej opravu - zavolajte servis a kontaktujte servisného technika, alebo peniaze odneste do servisného bytu, samozrejme po jeho vypnutí a zaistení bezpeènosti. Takéto konanie by sme mali vykona» èo najskôr, aby sa vada dala opravi» a aby sa mohli vráti» z práce pokladnice.