Lekar na zmluve a pokladoa

Rok 2015 priniesol zmeny pre lekárov, ktorí uskutoènili hospodársku kampaò. Od 1. marca minulého roka sa v takmer ka¾dej kancelárii objavili elektronické pokladnice elzab a lekári, ktorí platia s pacientmi, museli zaznamena» v¹etky príjmy za slu¾bu tohto pokrmu. Napriek protestom zdravotníckych kruhov bola v byte uzatvorená vyhlá¹ka ministra v podstate o registraèných pokladniach.

Tvrdili, ¾e náv¹tevy v domácnosti by boli nemo¾né a lekári v dôchodku sa vzdali vedomosti o kampaniach kvôli »a¾kostiam s manipuláciou s registraènou pokladòou. Tvrdenia boli nesprávne. Predajcovia pokladnièného dokladu obsahujú malé, mobilné zariadenia v súkromnej kapacite, zatiaµ èo zdravé jedlo pre stravovanie a maloobchod. Rovnako nemô¾ete prija» tvrdenie, ¾e pokladòa je »a¾ko zvládnuteµná. Príkladom samozrejme mô¾e by» lekárska pomoc. Lekár, ktorý poskytuje záchranné slu¾by, staèí, ¾e plánuje 2 alebo 3 pozície na vý¹ku. Ïal¹ím úèelom je vytlaèi» dennú a mesaènú správu. Okrem toho sa raz za dva roky vy¾aduje kontrola pokladnice autorizovaným servisným technikom.

Podµa zákona minister financií nielen lekárske ordinácie museli zoznámi» pokladnice, do iných profesijných skupín, ktoré majú zariadenia v minulom roku, bez ohµadu na obrat my zahàòajú okrem iného:- právnici,- úètovníci,- automobilová mechanika,- kaderníctvo,- kozmetièky.

Chocolate slimChocolate slim Najlepší čokoládový nápoj na chudnutie

Súèasná platnos» nariadenia uplynie 31. decembra 2016. To, ¾e v roku 2017 v¹etci podnikatelia predávajú a poskytujú slu¾by jednotlivcomnevykonávajte podnikanie. Podµa ministerstva financií existuje jedineèný spôsob konfrontácie s obvyklým priestorom v obchode a slu¾bách.

Vzniká otázka, tak¾e v nasledujúcich rokoch bude ví»azné bohaté ví»azstvo so zµavou na nákup hotovosti. V súèasnosti má 700 PLN. To, ¾e by ho pou¾ívali v¹etci µudia, ktorí in¹talovali pokladnicu a správne informovali daòový úrad. Daòový úrad má 30 dní na preskúmanie ¾iadosti o vrátenie 700 PLN. Bude mo¾né vyu¾i» túto pomoc v nasledujúcich rokoch, vysvetlí, ako ministerstvo uverejní nové nariadenie.