Kolenia zamestnancov a odmeoovanie

V niektorých vybraných pozíciách musí zamestnanec absolvova» príslu¹ný výcvik, ktorý mu oprávòuje vykonáva» danú èinnos». ©kolenia zamestnancov majú zvyèajne µudí, ktorí teraz majú konkrétnu funkciu a vedia, aké konkrétne miesto je naozaj. ©kolenia by mali robi» ¹pecialisti, ktorí sú osobitne daní tejto èinnosti. Aby bolo ¹kolenie úspe¹né, chcete by» základnými pojmami, ktoré sa zaväzujú k výcviku a zmyslu takéhoto vkladu v osobe.

©kolenie zamestnancov mô¾e spoloènosti prinies» veµa výhod. Dnes nie je známe, ¾e dobrá spoloènos» je predov¹etkým skvelí a efektívni µudia. Spoloènosti, ktoré nepredávajú ¹kolenia pre na¹ich zamestnancov, budú vystavené strate dobrých zamestnancov a zabránia rozvoju spoloènosti. Spoloènos» musí navrhnú» svojich hostí na rozvoj, ¹kolenia sa týkajú prehåbenia vedomostí a èo sa deje s vyhliadkou na získanie propagácie. Ak musí spoloènos» zosta» na trhu, musí sa pozrie» na perspektívu v perspektíve, nastavi» iné body a úlohy, ktoré je potrebné implementova». Iba v tejto príle¾itosti si mô¾e kúpi» úspech.

Aby bolo zameranie efektívne, musí by» starostlivo vybrané. Èo to znamená? Spoloènos» sa musí nauèi» a urobi» taký stav, ¾e prakticky odstráni hospodársku sú»a¾. Nad ka¾dým sa po¾aduje plná dávka sebakritiky, ktorá zamestnávateµovi uká¾e nedostatky v byte a pravdepodobne ich minimalizuje. Rozli¹ujeme tri typy ¹kolení, ktoré sa prijímajú na zlep¹enie kvalifikácie zamestnancov. Prvým kµúèom je odborná príprava, po ktorej nasleduje odborná príprava v oblasti soft skills, rovnako dôle¾itá jazyková príprava a neoddeliteµná súèas», tj odborná príprava v oblasti bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.