It bezpeenostny system

Be¾ecký stroj predstavuje hrozbu pre osobu, ktorá ho pou¾íva alebo sedí vedµa neho. Z posledných dôvodov bolo potrebné in¹talova» bezpeènostné komponenty do strojov pri zachovaní výrobnej kapacity. Komponenty a bezpeènostné ¹týly vyu¾ívajú najmä výrobné zariadenia so zahraniènými peniazmi na zabezpeèenie strojov a technologických foriem, strojárov a technologických partnerov.

V Poµsku je dokument, ktorý oznaèuje túto stranu, okrem iného Nariadenie ministra hospodárstva z 30. októbra 2002, v podstate, minimálne po¾iadavky týkajúce sa bezpeènosti a hygieny knihy v oblasti pou¾ívania strojov zamestnancami pri práci (Vestník zákonov è. 191, bod 1596, v znení neskor¹ích predpisov. Právne predpisy a zákony stanovujú, ¾e stroj by mal by» vybavený núdzovým skladovacím zariadením, ktoré zabezpeèí odstránenie nebezpeèenstva alebo jeho odstránenie. Výnimkou sú stroje, kde bezpeènostný spínaè nezní¾i riziko, preto¾e nebude ma» prestí¾ poèas trvania správania a nezabráni hrozbe. Najobµúbenej¹ími prepínaèmi sú spínaèe a elektromagnetické blokovania bezpeènosti v in¹titúciách a technologických pokrokoch, koncové spínaèe s bezpeènostným vkladom v potravinárskom a farmaceutickom priemysle (vysoká odolnos» a pevnos» v nároèných pracovných podmienkach, magnetické bezpeènostné spínaèe a kódované spínaèe, no¾né spínaèe. Bezpeènostný spínaè by mal by» in¹talovaný viditeµným a pohodlným spôsobom (v prielezoch alebo vo dverách, mal by by» rozpoznateµný (èervená rukovä» na ¾ltom pozadí, aby sa zastavenie stroja mohlo èo najskôr dosta». Zastavenie stroja je v koneènom dôsledku zabránením nehodám, zní¾eniu následkov nehody a zabráneniu po¹kodeniu stroja, ak je jeho existencia chorá.