Goticky 2 predajca obhajuje bandity

Vz»ah medzi dvoma mu¾mi je kompromisnou prácou, ktorá spôsobí výmenu oboch strán. Tak¾e by ste mali veµa hovori» so sebou, nechodíte do voµného ticha, èo neposkytuje klubu niè dobré a dokonca vzbudzuje vzájomné podozrenie. Problém je problém a je to ná¹ ka¾dodenný ¾ivot. Zmie¹ame sa aj pre malé veci a musíme s tým nieèo urobi». Terapia pre páry je u¾itoèné rie¹enie, ktoré pomô¾e urèi» príèinu problémov klubu.Na ka¾dom stretnutí s terapeutom sa diskutujú situácie z vlastnej biografie, ktoré vyvolávajú zlé spomienky, µútos» voèi partnerovi, zlos», sklamanie. Håbková analýza lásky a vzájomného správania partnerov im pomô¾e pochopi» príèiny ich reakcií, ktoré v¾dy vedú k emocionálnemu odlúèeniu dvoch µudí.

Klesá na dohodu s inou ¾enou, musíme èeli» tomu, ¾e má známe návyky a správanie nad òou. Niekedy je mo¾né, ¾e spolu ¾ijeme, vidíme kolíziu dvoch zásadne odli¹ných svetov, kde sme rovnako ako sme boli vychovávaní a èo sme vyviedli z domu, nezodpovedá druhej polovici. Preto je potrebné urèi», ako si myslíme o spoloènom ¾ivote vrátane rozdelenia zodpovednosti. V skutoènosti je to aj svedectvo o tom, èo nemáme dovolené prija» napriek úprimným zámerom. ©pecialisti nás urèite èasto dozvedia, ¾e pou¾ívanie urèitých slov v pravidelných rozhovoroch nie je u¾itoèné.

Tresty, ktoré zahàòajú provokáciu partnera, poru¹enie jeho rodiny, porovnanie a urèenie, ktoré ho negatívne uèí, a nie jeho správanie. Láska nezmizne cez noc, ale èasto si neuvedomujeme, ¾e problém zostáva, ale len v chybnej komunikácii, ktorá je príli¹ málo alebo nie úplne. Vz»ah je »a¾ká práca, najmä keï jeden z kolegov nevidí problém, èo je dôvodom frustrácie a nespokojnosti milovaného. Spoloèná terapia je peknou my¹lienkou, ak chceme da» sami seba mo¾nos» opakova» rozkvet lásky.