Globalizacie a riadenia

Èasy, v ktorých bol materinský jazyk dos» na priamu komunikáciu s inými, sú u¾ minulos»ou. Globalizácia a migrácia obyvateµov nás vlastne dokonca v domácej krajine stretli s obyvateµmi, ktoré nemusia nutne komunikova» v miestnom ¹týle. V tomto ¹týle vieme veµmi dobre, ¾e uèenie iných jazykov ako je na¹e je posledným rie¹ením obyèajného bytu a ¾iadny mladý náv¹tevník, ktorý vytvára perspektívy na pracovisku, ak nevie len jeden cudzí jazyk. Je pravdepodobné, ¾e takáto ¾ena nájde dobre platenú prácu, ktorá hranièí s zázrakom.

Napriek tomu stále nájdeme skupinu µudí, ktorí nemusia nutne vrhli na znalos» cudzích jazykov, a priniesli do polohy, v ktorej je potrebné komunikova» v cudzom ¹týle ne¾ poµský. Èo robi»? Na¹»astie to nie je bez rie¹enia a mô¾ete si µahko poradi».

Ka¾doroène v¹etky univerzity v Poµsku chrlí veµa rovných stenách filologické odbory, ktoré vysvetµujú výbornú znalos» cudzích jazykov, do posledného vyznaèujú vysokou súhlasu ostatných vedných odborov. Takéto ¾eny èasto volia povolania tlmoèníka, ktorý plánuje úlohou bolo pomôc» µuïom, ktorí majú jednotlivé mo¾nosti sa vyskytli »a¾kosti s cieµom jazykov, a teraz potrebujú osobu, ktorá bude robi» pre nich, napr. Dokumentácia v ïal¹om jazyku, knihu prelo¾i» alebo v kríze, bude prekladateµ na zasadnutí ,

Uveïte, ¾e je vyhµadávaná osoba vo vy¹¹ích strediskách v Poµsku. Napríklad, èestný tlmoèník z Krakova mô¾e dosta» veµké mno¾stvo peòazí do ïal¹ieho mesta v Poµsku. Prekladatelia so súdnym tajomstvom musia zlep¹i» svoju kvalifikáciu a ma» nepo¹kvrnenú poves», a tak sa obráti» na svoju pomoc, kedy chceme dobrý preklad dokumentov v spoloènosti, poèas prijímania do zamestnania alebo akéhokoµvek z tých, v ktorých sa meria kvalita. Urèite nám poskytne prísaha prekladateµ z mnohých poµských miest.