Ede uachy ombre

Moja neter obzvlá¹» miluje hranie s vlasmi, mô¾ete ju zdvihnú» niekoµko dní a vyèisti» ju tie¾. Zároveò je naozaj odhodlaná, ¾e ak chce, aby v¹etko vyzeralo nádherne, mô¾e urobi» jednu penis asi tak desa»krát, dáva» naò prístroje na vysú¹anie vlasov, alebo ich zasekne. Naozaj tú¾im po ¹kolských vystúpeniach a pripravím sa na nich. Jej nedávna tvorba, princezná Joker, bola tie¾ pekná a vy¾adovala dokonalý úèes a obleèenie. V poèiatoèných ¹tádiách moja matka zamotala niekoµko stu¾iek so stuhami namontovanými v nich. Neskôr, tento krásny jedenás»roèný starý povedal nie, nie, nie e¹te raz. Budem vyzerat skôr na miestach ... a zaèalo. 45 minút pretaktovania a ich modelovanie. Vyzerala krásne ako skutoèná princezná. Ale keï sa hostia s aristokratmi pomerne rýchlo zmenili. Bez obáv o posledné, u¾ od zaèiatku predstavenia u¾ uplynulo asi dve hodiny. Prekvapivo .... úplne zmenil víziu a jej ¹týl je viac èi menej i¹iel takto "noooo, ja jednoducho nemajú chcêêêê v ¾iadnom prípade odvolania aristokrata, jej slú¾ka tak vysoko." Vyna¹la nový úèes, jej vlasy boli zviazané v kon¹trukcii voµnej koky. Na svadbe, práve tak, ako sa stala skôr, teraz praktizujeme vo vlasoch, potom aj posledná ¹la rýchlo. Jej matka bola na jednej strane vyrobená z ïal¹ích dvadsiatich minút.

Skontrolujte, kde zakúpi» vlasy