Du evnej choroby z lasky

Stále obµúbenej¹ím spôsobom skladovania potravinárskych výrobkov je ich montá¾ vo voµnom èase. Preèo sa vákuové balenie potravín prezentuje ako najbezpeènej¹í skladovací systém?

Prínosy pre zdravieUmiestnenie potravín do vákuového média ich chráni pred prístupom nebezpeèných mikroorganizmov. Vákuový stroj odteká z nádoby, v ktorej sa nachádzajú potraviny, vzduch spolu s mikróbmi v òom. Výsledkom je, ¾e potraviny uchovávané v modernej technológii zostávajú èerstvé dlh¹ie. Za zmienku stojí aj to, ¾e tento spôsob balenia je pre potravu pre hmyz, ktorý prená¹a baktérie a vírusy.

Hodnoty chutiStaré a mokré výrobky mô¾ete skladova» vo vákuových nádobách. Múka a cukor vïaka tejto technológii nestvrdnú a nevy¾adujú neskor¹ie skríning. Mokré výrobky nestrácajú svoju elasticitu a ¹»avnatos», ktorá najèastej¹ie urèuje ich chu». Výrobky, ktoré obsahujú tuk a olej, sa pri tradiènom skladovaní najrýchlej¹ie kazia. Vïaka svojmu výkonu vo vákuových podmienkach tuk, ktorý obsahujú, nie je ¾luklý. Mäso a ryby si v tejto metóde zachovávajú svoju kreativitu a silnú chu». Výhody vákuovo balených potravín nie sú len na surové produkty. Bolo dokázané, ¾e mäso je marinované rýchlej¹ie v prostredí bez leteckej dopravy.

Vysávaè - popis prevádzkyVrecko na potraviny sa najprv nasmeruje do pracovnej komory. Zatvorením veka mô¾ete zaèa» proces filtrácie vzduchu. Po úplnom odstránení sa vrecko utesní a hermeticky uzavrie. Druhou technikou vákuového balenia je umiestnenie inertného plynu do nádoby obsahujúcej potraviny. Po uzatvorení veka vákuového stroja sa nádoba naplní plynom a hermeticky sa uzavrie.Vyu¾ívanie vákuových strojov je veµmi rozvinuté a zároveò najbezpeènej¹í spôsob skladovania potravín. Ruèné èerpadlá otvorené na námestí v¹ak neodstraòujú celý vzduch z nádoby obsahujúcej potraviny. Takto pripravené jedlo staèí, aby sa zmestilo len do chladnièky, tak¾e dlh¹ie bude ma» svoju èerstvos» väè¹iu a lep¹iu.