Dr monika psycholog psycholog

Mnoho ¾ien neodli¹uje psychologa od psychoterapeuta. Osoba, ktorá je psychológa, je gentleman, ktorý absolvoval kurz magisterského ¹túdia: psychológia. Psychoterapeut je osoba, ktorá ¹tuduje majster humanitných pre lekárske èi psychoterapeutické dokonèil ¹tvorroèný ¹kolu a získal certifikát spolu s psychologickým, ktorý zahàòal zá¹titu urèitej skupiny.

®ena s takýmto dokumentom mô¾e zriadi» svoj vlastný psychoterapeutický úrad (a èoskoro nie súkromná psychiatrická slu¾ba a ¾ena s magisterským diplomom v psychológii to u¾ nemô¾e urobi».Psychiater je na druhej strane ¹pecialistom na medicínu, absolvoval lekársku ¹kolu. Preto je ¹pecialista, ktorý sa zvyèajne nachádza v nemocnici v neuropsychiatrickom oddelení. Psychiater sa zaoberá výskumom a farmakologickým pôsobením vnútorných ochorení a pacientov s neurologickým zázemím.Pamätajte, ¾e psychoterapeut je nerovný. Existuje niekoµko dôle¾itých psychoterapeutických ¹kôl a psychoterapeut, ktorí si na zaèiatku svojho profesionálneho ¾ivota musia vybra», ktorú ¹kolu chce ¹tudova». Mo¾no je to metóda správania, ktorá zahàòa formovanie µudí na vhodné spôsoby, ako ich pou¾i». Urèite prezentujem ¾ivot a dôkaz analytickej psychoterapie, ktorá µuïom uµahèí konverzáciu a diskutuje o úèeloch jej pou¾itia.Preèo by mal ma» vysoko¹kolský diplom, aby som mohol po¾iada» o psychoterapeutickú skupinu, po ktorej sa èlovek mô¾e sta» psychoterapeutom? To je vy¾adované posledných celých psychologických spoloènostiach a je spojená s posledným trochu moc, ¾e terapeut chce by» vhodná úroveò intelektu. Mu¾, ktorý neexistuje v úspe¹nom testovaní, jednoducho nemô¾e by» terapeutom. Ak chcete by» terapeutom, musíte ma» na pamäti len minimálnu úroveò inteligencie.Akú prácu si vyberiete pri ¹túdiu psychológie?¥udia, ktorí sa rad¹ej sta» psychoterapeutmi, by si mali vybra» klinickú ¹pecialitu, preto¾e je tak µahko viditeµný medzi tými, ktorí sú ochotní psychoterapeutické skupiny.