Daoove registraene pokladnice

Na základe vyhlá¹ky ministra financií zo 4. novembra 2014 týkajúcu sa registraèných pokladníc, dilema, ktorou èelia niektorí poskytovatelia slu¾ieb, èi lep¹ou voµbou pre ich èinnos» je pokladnica alebo daòová tlaèiareò. Doteraz mnohí daòoví poplatníci, ktorí uskutoènili ekonomickú kampaò na prácu jednotlivcov, odstúpili od poslednej povinnosti.

Hovorili to mechaniky automobilov, lekári, právnici, kaderníci, kozmetièky, vulkanizéry a tie¾ ¾eny poskytujúce stravovacie slu¾by. Prahová hodnota, ktorá uµahèuje povinnos» registrácie elektronického obratu, zostáva naïalej 20 000. Podµa ministra umo¾ní nové nariadenie obmedzi» zatajovanie skutoèného objemu obratu a tým zní¾i» ¹edú oblas».Pokladòa je rozdelená na tlaèiareò tým, ¾e toto èíslo je úplne nezávislé zariadenie, ktoré je obsluhované iba predávajúcim a je venované v¹etkým druhom obchodných alebo servisných prác. Jeho základòa (PLU sa dostane dovnútra. Preto je nástroj vhodne urèený pre poskytovateµov slu¾ieb, stredné a malé obchody. Mô¾e sa to tie¾ robi» v ¹pecifických komerèných zariadeniach, ale v systéme predaja existuje systémový pokladník, ktorý sa viac alebo menej odporúèa. Výhody finanèných kasín sú nad nízkymi nákupnými nákladmi, veµkým výberom modelov, napríklad prenosnými. Nevýhody zahàòajú: nedostatok prístupu do skladu z misky, mo¾nos» vyu¾íva» komplexné systémy zliav a vystavovanie faktúr DPH.Fiskálna tlaèiareò Novitus bono nemô¾e by» pou¾itá samostatne, musí by» pripojená k poèítaèu, tak¾e ak sa o tom rozhodneme, premý¹µajme o tom. Je daný akýmkoµvek poèítaèovým programom, ktorý ovláda pomocou rozhrania RS-232 alebo USB. Tlaèiarne sú urèené predov¹etkým pre veµké maloobchodné re»azce s rozsiahlou komoditou (dokonca aj desiatky tisíc výrobkov. Medzi ïal¹ie hodnoty týchto pozorovacích nástrojov patrí návrh na vystavenie faktúr DPH a dôle¾itý náhµad do tvaru skladu, zatiaµ èo výhody predstavujú znaèné náklady na nákup a chcel pracova» s poèítaèom.