Colposcopy forum

Princess Hair

Kolposkop je znaèka optického zariadenia pou¾ívaného pri kolposkopickom vy¹etrení, ktoré poèíta s pozornos»ou povrchu krèka maternice, spodnej èasti kanála a po¹vy a vulvy. Bohu¾iaµ, v poslednom storoèí bola kolposkopia be¾ne podceòovaná a oznaèovaná ako delikátna a delikátna ¹túdia, ako aj zaujatá. Dnes je v¹ak mo¾né pozorova» radikálnu zmenu v pozícii, pokiaµ ide o kolposkopické vy¹etrenie, ktorého význam sa zvý¹il vïaka mo¾nosti bezprecedentného zvý¹enia hodnotenia cervikálnej patológie.Kolposkopia umo¾nila okam¾ite identifikova» gynekologické anomálie a urobi» adekvátne rozhodnutia o terapii. Kolposkopia umo¾òuje identifikova» predklinické formy rakoviny krèka maternice a ¹túdia v tomto ¹tádiu znamená úplné vylieèenie rakoviny. Ako u¾ bolo povedané, profesionálny kolposkop uµahèuje nielen pasívne pozorovanie, ale aj diagnózu krèka maternice pre predpokladané neoplastické zmeny. Kolposkopické vy¹etrenie umo¾òuje presne rozpozna» záva¾nos» erózie a posúdi», alebo pracujeme s ¾eleznicou, ktorá je skutoène nebezpeèná pre zdravie ¾eny.Odborný lekár pou¾ívajúci kolposkop mô¾e tie¾ vykona» vulvoskopiu, t.j. vizuálnu kontrolu vonkaj¹ích pohlavných orgánov. Inovatívna metóda pou¾ívaná v kolposkopoch prakticky eliminovala problém nepohodlia u pacientov podstupujúcich kolposkopiu. Sofistikovaná elektronika pou¾ívaná v moderných optických nástrojoch, ako aj pantografy, ktoré prechádzajú presným, mnohostranným pohybom, robili ¹túdie kolposkopov veµké a veµké, èo eliminuje v¹etky predchádzajúce nepríjemnosti. Okrem toho väè¹ina z týchto kolposkopov mô¾e by» usporiadaná v digitálnych fotoaparátoch, èo vedie k rôznym výskumom alebo vytváraniu digitálnej archivácie na elektronických médiách.