Cestova europa blog

By» mu¾om sveta povinný. Sme vo svete, kde aj tie najodµahlej¹ie kúty sveta u¾ nie sú len nereálne detské sny. Aby sme sa dostali k úplne novej pravde, nemusíme teraz chodi» do knihy, musíme vstúpi» len do lietadla a po niekoµkých hodinách strávených na oblohe opä» zastavíme na zemi, aby sme stretli 180-stupòovú kultúru s priateµom. A jazyková ¹kola je veµmi dôle¾itá a je schopná to urobi» v komunikaènom titule.

Podµa posledných údajov je na svete 201 krajín. Mnohé z nich, okrem samostatného prípadu a zvykov, majú aj ná¹ domov, jedineèný úradný jazyk, niekedy veµmi osamelý. Regionálne dialekty, ako napríklad kashubský alebo slezský dialekt, sa tie¾ rozvinuli vo svojej oblasti. Bohu¾iaµ ani èlovek s nadpriemernou, dokonca vynikajúcou pamä»ou, ktorý mu dal odborné vedomosti z viac ako sto jazykov, nepri¹iel na svet. Ak sa k problému priblí¾ime realisticky a analyzujeme na¹e obµúbené prostredie, µahko si v¹imneme, ¾e medzi na¹imi priateµmi bude pravdepodobne nájs» osobu, ktorá plynule pou¾íva viac ako tri cudzie jazyky.Výkon urèitých povolaní je neoddeliteµne spojený s istým kontaktom s µuïmi z ïalekých kútov sveta. Preto¾e sa nemô¾eme venova» hyperpólnosti a nehovoríme úplne dobre v angliètine, nemèine, francúz¹tine, ¹panielèine, nórèine a talianèine, veµmi pozorne sa zaujme tlmoèník. Práve ste vy, ktorý nás mô¾e vies» na obchodných stretnutiach so zahraniènými pou¾ívateµmi a preklada» slová, ktoré navrhujú obidve strany, priebe¾ne. Tento prístup sa zrodil ako typické právo. Nakoniec, ak chceme, aby sme mali silné skúsenosti a profesionálne vypadli, nebudeme bra» smartphone vo forme aplikácie pre smartfóny a nebudeme ¾iadateµa spochybòova» toµko, aby zistil, ¾e mô¾em Preká¾ky vidie» jej oznaèenie v slovníku, ktorý priniesla pod ruku. Tlmoèník nielen¾e zlep¹í priebeh podnikania, ale aj vyzerá ako dôveryhodný klient v oèiach klienta.