Centralny vysavae s filtrom hepa

Èistenie veµkého viacúrovòového domu je nároèná a dlhá výzva. Ïal¹ou »a¾kos»ou je prepravu vysávaèa za ním, jeho pripojenie a opätovné pripojenie k zásuvkám, cyklická výmena vreciek. Poèas èistenia sa dosiahne znaèné mno¾stvo prachu a hluku.

Rie¹ením v¹etkých týchto problémov je in¹talácia centrálneho vysávania. Zariadenia získavajú e¹te populárnej¹iu popularitu v Poµsku i na celom svete. Napriek tomu, ¾e tento patent nie je mnohými hlavami presvedèený, vo veµkom poète novopostavených domov je takáto in¹talácia ¹tandardom. ¥udia, ktorí navy¹e nemajú centrálne vysávanie, by mali toto rie¹enie absolútne premý¹µa».Prevádzka celej in¹talácie je veµmi populárna. Centrálna jednotka vytvára negatívny tlak. Poèas odsávania prachu a neèistôt z miestností cez káble umiestnené dovnútra, vstupujú do komory do centrálnej hodnoty. Potom sa vzduch odfiltruje z prachu a roztoèov a vyleje z budovy.Veµa ¾ien, ktoré toto rie¹enie prekvapilo, sa obáva, ¾e návrh centrálneho vysávacieho zariadenia ovplyvní zmenu kon¹trukcie domu. ¥udia sú tie¾ zle. Dom je mo¾né vybavi» centrálnymi vysávaèmi na ka¾dom kroku stavby. Najlep¹ím rie¹ením je urèite urobi» plán v domácom dizajnovom bode. V tomto prípade budeme umiestòova» sacie zásuvky takým spôsobom, ktorý nám zaruèí cestu a bezdrôtovo polo¾i» drôty. Vïaka tomu budeme schopní minimalizova» potrebné stavebné práce, ako napr vàtanie stien a stropov, príprava brázd alebo krytov.In¹talácia centrálneho vysávania nie je veµké úsilie, pokiaµ ho budeme in¹talova» poèas výstavby domu.