C tatisticke udaje o zneeisteni ovzdu ia

Èasto nav¹tevuje, aby sa na pracovisku objavil ¹kodlivý prach rozpustený v priemyselných, spaµovacích plynoch alebo dokonca vo vzduchu. Zneèis»ujúce látky tohto modelu sú nebezpeèné pre zdravie µudí, ktorí sú na takýchto miestach zamestnaní. Èo robi», aby hostia nemuseli by» nervózni, pokiaµ ide o dôsledky prechodu zneèisteného prostredia?

Najvýhodnej¹ím rie¹ením je priemyselné odstraòovanie prachu. Proces odstraòovania prachu nazývaný "odsávanie prachu" umo¾òuje odstránenie ¹kodlivých plynov, prachu z pracovísk, v ktorých je pre zamestnancov pravdepodobnos» negatívnych zdravotných produktov.

Systémy na odstraòovanie prachu sa primárne uplatòujú tam, kde sa zaoberá kontamináciou suchého prachu s kontamináciou na pracovisku, ktorá sa objavuje v jemných èasticiach vy¾adujúcich odstránenie. Technologické zberaèe prachu mô¾u by» preto v energetickej, zváraèskej, kovovej, potravinárskej alebo farmaceutickej oblasti. Pri výrobných procesoch vzniká prach ¹kodlivý pre zdravie, hlavne v dôsledku o¹etrovania výrobkov pri prepravovaní sypkých materiálov medzi dopravníkmi. Je potrebné si uvedomi», ¾e niektoré prachy sú toxické pre µudské telo a ich koncentrácia na pracovisku by sa mala zní¾i» pomocou systémov odsávania prachu.

Aby boli systémy na odsávanie prachu ekonomické, je potrebné pou¾íva» lokálne príchytky, vyrobené zo samonosných ramien, prísaviek a odsávaèov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti emisného centra. Povinné je tie¾ potrebné pamäta» na pravidelné odstraòovanie prachových zhlukov, ktoré úèinne chránia ich tvorbu a úbytok. Dôle¾itým momentom je aj tesnos» spojov na stavbách, preto¾e akékoµvek úniky budú pou¾ité na extrakciu jemných èastíc vonku, èo ovplyvní hodnoty zberu prachu.

Obavy týkajúce sa zdravia zamestnancov si zaslú¾ia investície do priemyselného odpra¹ovania. Ekonomické zariadenia úèinne odstránia v¹etky neèistoty, ktoré mô¾u negatívne ovplyvni» systém, èo sa prejaví v efektívnosti práce zo série. Nemalo by sa preto zabúda» na to, ¾e zariadenia na odstraòovanie prachu v sektore sú niekedy po¾iadavkou definovanou pravidlami a normami v oblasti bezpeènosti a ochrany zdravia. Navy¹e ich viazanie priná¹a mnoho výhod, a preto stojí za to investova» a prijíma» takéto rie¹enia.